108 Names of devi durga

 • Shree

 • Uma

 • Bharati

 • Bhadra

 • Sharvani

 • Vijaya

 • Jaya

 • Vani

 • Sarvagataya

 • Gauri

 • Varahi

 • Kamalapriya

 • Saraswati

 • Kamala

 • Maya

 • Maatangi

 • Apra

 • Aja

 • Shankbharye

 • Shiva

 • Chandi

 • Kundalini

 • Vaishnavi

 • Kriyayai

 • Shri

 • Indira

 • Madhumati

 • Girija

 • Subhaga

 • Ambika

 • Tara

 • Padmavati

 • Hansa

 • Padmanabha sahodari

 • Aparna

 • Lalita

 • Dhatri

 • Kumari

 • Shikhvahinyai

 • Shambhavi

 • Sumukhi

 • Maitryai

 • Trinetra

 • Vishvarupa

 • Aarya

 • Mridani

 • Hinkaryai

 • Krodhinyai

 • Sudinayai

 • Achala

 • Sukshma

 • Paratpara

 • Shobha

 • Sarvavarna

 • Haripriya

 • Mahalakshmi

 • Mahasiddhi

 • Swadha

 • Swaha

 • Manonmani

 • Trilokapalini

 • Udbhutayai

 • Trisandhya

 • Tripurantakyai

 • Trishaktyai`

 • Tripadayai

 • Durga

 • Brahmi

 • Trailokyavasini

 • Pushkara

 • Atrisutayai

 • Gudha

 • Trivarna

 • Triswara

 • Triguna

 • Nirguna

 • Satya

 • Nirvikalpa

 • Niranjana

 • Jwalinyaii

 • Malini

 • Charchayai

 • Kravyadopa nibarhinyai

 • Kamakshi

 • Kaminyai

 • Kanta

 • Kamdaayai

 • Kalahansinyai

 • Salajjaayai

 • Kulajaayai

 • Pragyai

 • Prabha

 • Madanasundari

 • Vagishvari

 • Vishalakshi

 • Sumangali

 • Kali

 • Maheshvari

 • Chandi

 • Bhairavi

 • Bhuvaneshvari

 • Nitya

 • Sanandavibhvayai

 • Satyagyana

 • Tamopaha

 • Maheshvarpriyankaryai

 • Maha Tripura Sundari

 • Durgaparmeshvaryai